Công ngh? K? thu?t C? khí

Th? ba, ngày 26/12/2017 上海快3大小计划 1608

Tên
Ngành ?T
 

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

Công ngh? K? thu?t C? khí

-  Qu?n lý, khai thác, v?n hành, b?o trì h? th?ng, dây chuy?n s?n xu?t c? khí;
-  Nghiên c?u, thi?t k?, ch? t?o các s?n ph?m c? khí;
-  ?o l??ng, ki?m tra các tiêu chu?n k? thu?t;
-  ?ng d?ng và phát tri?n công ngh? m?i vào th?c t? công vi?c;
-  Qu?n lý, kinh doanh các s?n ph?m c? khí.
 

-  Doanh nghi?p ch? t?o và kinh doanh các s?n ph?m c? khí
-  Trung tâm ?o l??ng, ki?m ??nh tiêu chu?n k? thu?t.
-  DN s? d?ng thi?t b? c? khí
-  Tr??ng, Vi?n nghiên c?u.


 

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.


 

Tin t?c
Thông báo