Công ngh? K? thu?t ?i?n, ?i?n t?

Th? ba, ngày 26/12/2017 上海快3大小计划 1445

 

Tên
Ngành ?T

Công vi?c ???c ?ào t?o

N?i làm vi?c

T? h?p
môn xét tuy?n

CNKT ?i?n, ?i?n t?

- Có các ki?n th?c v? tin h?c v?n phòng; s? d?ng thành th?o các ph?n m?m v? CAD ?? thi?t k? các m?ch ?i?n ?i?u khi?n, ??c, trình bày b?ng hình ?nh, b?n v? k? thu?t. Có kh? n?ng l?p trình v?i các ngôn ng?: C, C++, Matlab các thành ph?n trong h? th?ng ?i?n, ?i?n t? trên c? s? các tiêu chu?n k? thu?t

- Có ki?n th?c c? s? v? m?ch ?i?n và h? th?ng ?i?n, ?i?n t? ?? phân tích, thi?t k? các m?ch ?i?n ?ng d?ng trong th?c t?.

- Có kh? n?ng áp d?ng ki?n th?c c? s? k? thu?t m?ch ?i?n, k? thu?t ?i?n t? t??ng t? và s?, ?i?n t? công su?t, k? thu?t ?i?u khi?n, ?o l??ng, t? ??ng hóa ?? phân tích h? th?ng, thi?t b?  ?i?n – ?i?n t?.

- Hi?u và v?n d?ng bài b?n các qui trình, nguyên lý, ph??ng pháp phân tích, k? thu?t thi?t k?, l?p trình ?i?u khi?n và v?n hành các h? th?ng và thi?t b? t? ??ng nh?: các h? th?ng ?ng d?ng PLC và SCADA, các chu?n m?ng truy?n thông trong công nghi?p; các h? th?ng ?ng d?ng vi ?i?u khi?n trong k? thu?t ?i?n, ?i?n t?.

-Hi?u và áp d?ng ki?n th?c c?t lõi, chuyên sâu c?a k? thu?t ?i?n – ?i?n t?, k?t h?p kh? n?ng khai thác s? d?ng các ph??ng pháp, công c? ph?n m?m ?? tham gia thi?t k?, l?p ??t, v?n hành và ?ánh giá h? th?ng cung c?p ?i?n, trang b? ?i?n, ?i?n t?, h? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng

- Có th? ??m nhi?m các công vi?c v?i vai trò là k? s? v?n hành, b?o d??ng, k? s? thi?t k?, phát tri?n, k? s? l?p trình ?ng d?ng, k? s? qu?n lý d? án, k? s? ki?m ??nh, ?ánh giá, t? v?n thi?t k?, giám sát,...

-  Làm vi?c cho các doanh nghi?p trong n??c và n??c ngoài liên quan ??n s?n xu?t hàng hóa tiêu dùng, công ngh? th?c ph?m, công ngh? ch? bi?n nông h?i s?n; s?n xu?t d?u khí, bia, n??c ng?t; s?n su?t si m?ng, s?t thép, gi?y, s?n xu?t truy?n t?i ?i?n; s?n xu?t các s?n ph?m ?i?n - ?i?n t?, các s?n ph?m c? khí.

- Có kh? n?ng kh?i nghi?p; t? v?n; cung c?p các gi?i pháp trong  l?nh v?c ?ng d?ng k? thu?t ?i?n vào s?n su?t và ??i s?ng. 

- Có kh? n?ng làm cán b? qu?n lý, chuyên viên k? thu?t làm vi?c cho các c? quan nhà n??c, các công ty n??c ngoài ho?c cán b? gi?ng d?y t?i các c? s? ?ào t?o, các vi?n nghiên c?u liên quan ??n l?nh v?c K? thu?t ?i?n. 

-Làm vi?c ??c l?p ho?c theo nhóm trong ?i?u ki?n làm vi?c thay ??i, ch?u trách nhi?m cá nhân, trách nhi?m v?i nhóm trong vi?c nh?n ??nh, gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n ngành ?ã h?c.

A00: Toán - Lí - Hóa; 
A01: Toán - Lí - Anh; 
D01: Toán - V?n - Anh;
C01: Toán - Lí - V?n.

Tin t?c
Thông báo