?oàn TN - H?i SV

Khoa Ngo?i ng? t? ch?c bu?i sinh ho?t câu l?c b? Ti?ng Anh và ra m?t Media Team tr?c thu?c Khoa v?i ch? ?? “Global citizen 4.0” 上海快3大小计划

Trong không khí sôi ??ng c?a nh?ng ngày ??u hè, hòa cùng ni?m vui khi n?m ??u tiên Nhà tr??ng tuy?n sinh ngành Ngôn ng? Anh trình ?? ??i h?c, khoa Ngo?i ng? ?ã tri?n khai k? ho?ch ??a CLB Ti?ng Anh do ?oàn thanh niên ph? trách thành CLB tr?c thu?c Khoa và ra m?t Media Team nh?m phát huy kh? n?ng sáng t?o, ni?m ?am mê c?a sinh viên v?i ti?ng Anh và các ho?t ??ng truy?n thông c?a Nhà tr??ng nói chung và các ho?t ??ng mang tính ch?t ??c thù c?a Khoa nói riêng.

Tin t?c
Thông báo