Trang ch? / H?i Khuy?n h?c / H?i khuy?n h?c t? ch?c trao th??ng cho các cháu h?c sinh gi?i con cán b? viên ch?c n?m h?c 2018-2019 và vui t?t thi?u nhi 01/06/2019

H?i khuy?n h?c t? ch?c trao th??ng cho các cháu h?c sinh gi?i con cán b? viên ch?c n?m h?c 2018-2019 và vui t?t thi?u nhi 01/06/2019

Th? sáu, ngày 31/05/2019 上海快3大小计划 1462

Nh?m h??ng ?ng tháng hành ??ng vì tr? em, góp ph?n giúp các em hi?u ???c ý ngh?a c?a Ngày qu?c t? thi?u nhi 1-6, ??ng th?i bi?u d??ng và khen th??ng các cháu có thành tích h?c t?p, rèn luy?n t?t trong n?m h?c 2018 – 2019. Chi?u ngày 31/05/2019 t?i h?i tr??ng HA.8 c? s? 218 L?nh Nam – Hoàng Mai – Hà N?i, Ban ch?p hành H?i khuy?n h?c Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p ?ã t? ch?c “L? trao th??ng cho các cháu h?c sinh gi?i con cán b? viên ch?c n?m h?c 2018-2019 và vui t?t thi?u nhi 01/06/2019”.

Các v? ??i bi?u và các cháu là con CBVC có k?t qu? h?c t?p gi?i tham d? bu?i l?

??n tham d? ch??ng trình, v? phía khách m?i có: ??ng chí Nguy?n V?n Quang - Ch? t?ch Liên ?oàn lao ??ng qu?n Hai Bà Tr?ng.

V? phía Nhà tr??ng có: NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, Ch? tich H?i khuy?n h?c Nhà tr??ng; ??ng chí Nguy?n Ng?c To?n - Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Hà N?i, Phó Ch? t?ch H?i khuy?n h?c; ??ng chí Ph?m Th? Th? - Phó Ch? t?ch Công ?oàn c? s? Nam ??nh, Phó Ch? t?ch H?i khuy?n h?c; Cùng các th?y cô trong BCH H?i khuy?n h?c, BCH công ?oàn, các ?oàn viên công ?oàn ??n t? các ??n v? và ??c bi?t là h?n 100 các cháu là con c?a cán b?, gi?ng viên Nhà tr??ng ??t tích cao trong h?c t?p và rèn luy?n.

Các v? ??i bi?u ??n tham d? và chung vui t?i bu?i l?

Phát bi?u khai m?c ch??ng trình, NG?T.TS Tr?n ??c Cân - Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, Ch? tich H?i khuy?n h?c Nhà tr??ng ?ã ?ánh giá cao k?t qu? h?c t?p c?a các cháu trong n?m h?c v?a qua, ??ng th?i c?n d?n các cháu ti?p t?c phát huy tinh th?n t? h?c, tích c?c tham gia các ho?t ??ng hè. Bi?t t? b?o v? b?n thân, có k? ho?ch ôn t?p trong hè chu?n b? ki?n th?c b??c vào n?m h?c 2019 - 2020 v?i nh?ng thành tích cao h?n n?a, x?ng ?áng là con ngoan trò gi?i, cháu ngoan Bác H?.

NG?T.TS Tr?n ??c Cân – Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng, Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, Ch? tich H?i khuy?n h?c Nhà tr??ng phát bi?u khai m?c t?i bu?i l?

Bu?i l? ?ã di?n ra trong không khí thân m?t, vui v? và ?m cúng tr??c s? h?n nhiên vui t??i c?a các cháu. Nhân d?p này, công ?oàn c? s? Hà N?i và H?i khuy?n h?c Nhà tr??ng c?ng ?ã t? ch?c trao th??ng cho các cháu ??t thành tích cao trong h?c t?p n?m h?c 2018-2019. ?ây là m?t trong nh?ng ho?t ??ng t?p th? góp ph?n t?o nên nét ??p v?n hoá c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t? - K? thu?t Công nghi?p.

     Sau ?ây là m?t s? hình ?nh t?i bu?i l?:

?/c Nguy?n V?n Quang – Ch? t?ch Liên ?oàn lao ??ng qu?n Hai Bà Tr?ng t?ng hoa chúc m?ng ch??ng trình

 

 

 

 

??i di?n BCH H?i khuy?n h?c, công ?oàn c? s? Hà N?i trao t?ng ph?n quà có con cán b?, gi?ng viên, nhân viên Nhà tr??ng có thành tích cao trong h?c t?p

n?m h?c 2018 - 2019

Cháu Ph?m Thi?n Khôi – ??i di?n cho các cháu nh?n ph?n th??ng c?a Qu? khuy?n h?c phát bi?u c?m t??ng

 

 

 

Các v? ??i bi?u ch?p ?nh chung vui v?i các cháu khi k?t thúc ch??ng trình

Phòng Tuy?n sinh & Truy?n thông

Tin t?c
Thông báo